Доросинівська громада
Волинська область, Луцький район

П О Л О Ж Е Н Н Я

Фото без опису

 

 

 

                    ДОРОСИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

восьмого скликання

РІШЕННЯ    

 

 

 

 

 

Фото без опису                              

25 березня 2021 року                                          №14/15                                                                  

                                                                                                                                  

Про  створення  Служби  у справах

дітей Доросинівської сільської ради

 

         Відповідно до ст.ст. 11, 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,  постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»,  з метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання і профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень,  для більш ефективної діяльності ради та її виконавчих органів,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити  Службу у справах дітей Доросинівської сільської ради Луцького району Волинської області.

2. Затвердити  Положення  про Службу у справах дітей Доросинівської сільської ради  Луцького району Волинської області  (додаток 1).

3. Затвердити структуру  Служби у справах дітей Доросинівської сільської ради  Луцького району Волинської області  (додаток 2).

          4. Доросинівській сільській раді та її виконавчому комітету забезпечити:

            - затвердження бланку служби у справах дітей Доросинівської сільської  ради Луцького району Волинської області;

            - виготовлення печатки із зображенням Державного Герба України та найменуванням служби у справах дітей Доросинівської сільської ради Луцького району Волинської області.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                 Микола КАСЯНЧУК

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                     Додаток 1

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО   

                                                                                         Рішення Доросинівської сільської ради

                                                                            від 25 березня 2021 року №14/15

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про службу у справах дітей Доросинівської сільської ради

І. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Доросинівської сільської  ради (далі - Служба) є структурним підрозділом Доросинівської сільської    ради, утворюється рішенням сільської ради.

1.2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про боротьбу з корупцією”, „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи  для дітей”, „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”,  (та іншими законами відповідно до напрямку роботи), постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Доросинівської сільської   ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського  голови, нормативними документами сільської ради та цим Положенням.

1.3. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна сільській раді, її виконавчому комітету, сільському голові.

1.4. Структура Служби, чисельність та посадові оклади працівників встановлюються штатним розписом виконавчого апарату сільської ради, який затверджується сільським головою. Служба утримується за рахунок коштів   бюджету Доросинівської сільської     ради без відкриття рахунків у банках. Фінансове обслуговування Служби здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності  Доросинівської сільської     ради.

1.5. Службу очолює начальник, який є посадовою особою, призначається і звільняється з посади сільським головою.

 1.6. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах сільської  ради.

 

 

 

 

1.7. Фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби визначає сільська рада у межах виділених бюджетних призначень і затвердженої сільською радою граничної чисельності працівників виконавчих органів ради.

1.8. Служба  є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між працівниками.

1.9. Повне найменування: Служба у справах дітей Доросинівської сільської ради Луцького району Волинської області.

1.10. Скорочене найменування: Служба у справах дітей (ССД)

 

ІІ. Основні завдання

2.1 Основними завданнями Служби є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

1) реалізація на території   Доросинівської сільської ради політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними виконавчими органами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми;   

5) забезпечення співпраці щодо контролю за умовами утримання і виховання дітей з територіальної громади у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, постраждали від насильства, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  

8) надання органам виконавчої влади, виконавчим органам сільської ради, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

 

 

 

 

 

9) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення, на території сільської ради,  становища дітей, їх соціального захисту.

 

ІІІ. Функції

3.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

1) організовує розроблення і здійснення на території громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
2) надає місцевим органам виконавчої влади і виконавчим органам сільської  ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;
4) подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей;
6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, усиновлених дітей, дітей із  сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей з інвалідністю;
7) готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови  вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
8) надає організаційну допомогу відповідним відділам сільської ради щодо захисту прав дітей;

 

 

 

 

 

 
9) організовує і проводить разом з іншими відділами сільської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень, виявлення сімей у складних життєвих обставинах, профілактики соціального сирітства;
10) розробляє і подає на розгляд ради  пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, на соціальний захист  дітей;
11) веде облік дітей, які постраждали від насильства, опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
12) готує акти обстежень умов проживання дитини та опис її майна, акт оцінки рівня безпеки дитини;
 13) проводить перевірку умов проживання  і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників не рідше ніж один раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки, піклування;
14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в сім'ях  опікунів, піклувальників,   дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;
15) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї    опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
16) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність щодо дітей;
17) розглядає в установленому порядку звернення громадян;
18) розглядає звернення власника підприємств, установ  або організацій усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;
19) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
20) готує проекти рішень Доросинівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що входять до компетенції служби;

 

 

 

         

 

 

           

 

 

 

          21) готує матеріали щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дітей у батьків з дотриманням вимог законодавства України та забезпечує їх подання до суду.

Готує рішення та висновки органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьків батьківських прав, відібрання дітей, поновлення батьків у батьківських правах, визначення місця проживання дітей,  участі у вихованні дітей  батьків, інших родичів та з інших питань щодо соціального і правового захисту дітей;

22) забезпечує   ведення банку даних про дітей, дітей сиріт,  дітей позбавлених батьківського піклування, сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;   

23) здійснює організаційне забезпечення діяльності Комісії з питань захисту прав дитини Доросинівської сільської ради.  
24) забезпечує реєстрацію народження знайденої, підкинутої, покинутої дитини або дитини, мати якої померла чи місце проживання встановити неможливо;
25) забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та прийняття рішень щодо повернення таких дітей до батьків чи осіб, що їх замінюють;
26) вживає заходів щодо надання та скасування статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
27) забезпечує захист житлових і майнових прав дітей, сприяє в отриманні житла дітьми – сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування, які його не мають;
28) забезпечує захист прав внутрішньо переміщених дітей, дітей що постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів;
29) складає адмінпротоколи за невиконання рішень органів опіки та піклування, невиконання законних вимог посадових осіб органів опіки та піклування;
30) в установленому порядку здійснює контроль за цільовим витрачанням аліментів на дитину;
31) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

32) організовує роботу, пов‘язану із захистом персональних даних при їх обробці в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Права та обов’язки

4. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від відділів сільської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших відділів  Доросинівської сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Доросинівської сільської   ради у сфері соціального захисту дітей;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції, засідання Комісії з питань захисту прав дитини;

6)   під час виконання покладених на неї завдань взаємодіяти з відповідними структурними підрозділами обласної, районної державних адміністрацій, обласної, районної рад, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

7) відвідувати дітей за місцем проживання, навчання, проведити з ними профілактичні бесіди;

8) брати  участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів, представляти права дітей у суді, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

9         ) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення   прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення  правопорушень, і  вживати заходів до усунення таких причин;

10) порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей, накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах дітей;

 

 

 

 

 

 

11) запрошувати на бесіду до служби дітей, які перебувають на обліку, скоїли правопорушення чи потребують соціального або правового захисту;

 

12) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників;

13)  розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські  програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

14) за рішенням суду відкривати особистий рахунок у відділенні Державного ощадного банку України на дитину, для перерахування аліментів від особи, позбавленої батьківських прав у разі відсутності у дитини законного представника.                                

 

                                      V.  Організація роботи

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, відділами Доросинівської сільської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Службу очолює начальник,  який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством.

5.3. На посаду начальника служби призначається особа, яка має повну вищу педагогічну або юридичну  освіту  за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 2 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 1 року.

5.4. Начальник служби:

1)  здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2) розробляє посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу;

3) планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Доросинівської сільської ради;

 

 

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

5) звітує перед головою Доросинівської сільської ради про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету, Комісії із захисту прав дітей питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь в роботі сесій сільської ради, засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться сільською радою та виконавчим комітетом;

8) представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, з службою у справах дітей обласної, районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва сільської  ради;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) забезпечує виконання покладених на Службу завдань;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

12) забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та відділами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

14) організовує відповідно до функціональних завдань Служби підготовку проектів: рішень сільської ради і виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, контролює після прийняття відповідних рішень їх виконання;

15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.5. Ліквідація або реорганізація Служби проводиться сільською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

VI. Зміни та доповнення до Положення

 

          6.1.   Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Доросинівської сільської ради.

          6.2.   Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

         

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                     

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Додаток 2

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО   

                                                                                         Рішення Доросинівської сільської ради

                                                                            від 25 березня 2021 року №14/15

  

 

 

 

СТРУКТУРА

Служби у справах дітей  Доросинівської сільської ради

№ п/п

Назва   посади

Кількість штатних одиниць

1

Начальник служби

1

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора