Доросинівська громада
Волинська область, Луцький район

Рішення Про бюджет територіальної громади на 2023 рік

Фото без опису

 

 

 

 

 

ДОРОСИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Р І  Ш Е Н Н Я

 

23.12.2022

с.Доросині

№20/_2__

 

 

Про бюджет територіальної громади  на 2023 рік

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 77 Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів, враховуючирекомендаціїпостійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 21 грудня 2021 року,сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

доходи бюджету сільської  територіальної громади у сумі-31 135 200.00грн.у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 30 535 200.00грн. доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади  –600 000.00грн згідно з додатком 1 до цього рішення;

видаткибюджету сільської  територіальної громадиу сумі31 135 200.00 грн, у тому числі  видатки загального фонду сільської територіальної громади у сумі–30 035 200.00грн,видатки спеціального фонду сільської територіальної громади –1 100 000.00грн; згідно з додатком 2 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом сільської територіальної громади  в сумі 500 000.00гривень згідно  із додатком 2 до цього рішення;                                                                                                                     

дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади в сумі 500 000.00гривень згідно із додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік у розмірі 934 056.00грн, що становить 3 відсотка видатків загального фонду бюджету сільської  територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фондбюджету сільської територіальної громади у розмірі-100 000.00грн що становить 0.3 відсотка  видатків загального фонду бюджету сільської ради , визначених цим пунктом.

2. Затвердитибюджетніпризначеннябюджету сільської ради на 2023 рікза бюджетнимипрограмами,  згідно з додатками6,7 до цьогорішення.

3. Затвердити на 2023рікміжбюджетнітрансфертизгідноіздодатком4 до цьогорішення.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу Українинадати право сільському голові:

1) розподіляти та перерозподілятиобсягиасигнуваньвідповіднихсубвенцій з державного та місцевихбюджетівз урахуваннямфактичнонарахованихобсягів витрат, змінпоказниківміжбюджетнихвідносин державного та іншихмісцевихбюджетів з бюджетомсільської ради тавимогінших нормативно-правовихактів;

2) за погодженням з комісією з питаньфінансів, бюджету планування, соціально-економічногорозвитку, інвестицій та міжнародногоспівробітництвапроводитирозподілдодатковихдотацій  тасубвенцій з державного бюджету, додатковіобсягиосвітньоїсубвенції, отримані з державного бюджету протягом року .

4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської ради на реалізаціюмісцевих/регіональних програм у сумі2 779 780 грн згідно із додатком 7 до цього рішення.

Установити, що у 2023роцівикористаннябюджетнихкоштів на реалізаціюмісцевих/регіональнихпрограмздійснюється за порядками, що  затверджуютьсясільською радою на 2023рік:

1) до доходівзагального фонду належать доходи, визначеністаттею  64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначеністаттями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крімсубвенцій, визначенихстаттею 691 та частиноюпершоюстатті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джереламиформування у частиніфінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, щоджереламиформуванняспеціального фонду бюджету сільської територіальної громади  на 2023рік:

1) у частинідоходів є доходи та трансферти, визначеністаттею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частиніфінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, та залишкикоштівспеціального фонду;

7. Установити, що у 2023роцікошти, отримані до спеціального фонду сільської територіальної громади :

згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповіднізалишкикоштівспеціального фонду, спрямовуються на реалізаціюзаходів, визначенихчастиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповіднізалишкикоштівспеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональневикористанняприроднихресурсів;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповіднізалишкикоштівспеціального фонду, спрямовуються на реалізаціюзаходів, визначенихчастиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповіднізалишкикоштівспеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначенінадавачамивідповіднихсубвенцій;

8. Визначити на 2023 ріквідповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищенимивидаткамибюджету сільської територіальної громади видаткизагального фонду на:

оплату праціпрацівниківбюджетнихустанов;

нарахування на заробітну плату;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальнихпослуг та енергоносіїв;

соціальнезабезпечення;

поточнітрансфертимісцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу Українинадати право сільському голові отримувати у порядку, визначеномуКабінетомМіністрівУкраїни, позики на покриттятимчасовихкасовихрозривівбюджету об’єднаної територіальної громади, пов'язанихіззабезпеченнямзахищенихвидатківзагального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахуноккоштівєдиногоказначейськогорахунку на договірнихумовах без нарахуваннявідсотків за користуванняцими коштами з обов'язковимїхповерненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Розпоряднику коштівсільської територіальної громади забезпечити:

1) затвердженняпаспортівбюджетнихпрогрампротягом 45 днів з дня набраннячинностіцьогорішення;

2) здійсненняуправліннябюджетними коштами у межах встановленихбюджетнихповноважень та проведенняоцінкиефективностібюджетнихпрограм, забезпечуючиефективне, результативне і цільовевикористаннябюджетнихкоштів, організацію та координаціюроботирозпорядниківбюджетнихкоштівнижчогорівня та одержувачівбюджетнихкоштів у бюджетному процесі;

3) доступністьінформації про бюджет сільської радивідповідно до законодавства, а саме:

здійсненняпублічногопредставлення та публікаціїінформації про бюджет за бюджетнимипрограмами та показниками, бюджетніпризначеннящодоякихвизначеніцимрішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленимиМіністерствомфінансівУкраїни, до 15 березня 2023 року;

оприлюдненняпаспортівбюджетнихпрограм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяттябюджетнихзобов'язань та здійсненнявитрат бюджету з урахуваннямвимог чинного бюджетного законодавства;

5) проведення у повномуобсязірозрахунків за електричну та тепловуенергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послугизв'язку, якіспоживаютьсябюджетнимиустановами, та укладаннядоговорів за кожним видом енергоносіїв у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

11. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові за погодженням з комісією з питань фінансів, бюджету планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені  цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету сільської ради , в тому числі у частині перерозподілу:

1) видатківміжбюджетнимипрограмами, в тому числіміжвитратамизагального фонду та бюджету розвиткуспеціального фондубюджетусільської територіальної громади ;

2)видатків у межах однієїбюджетної  програми, в тому числіміжвитратамизагального фонду та бюджету розвиткуспеціального фонду бюджетусільської ради, та за економічноюкласифікацієювидатків, з урахуваннямобмежень, визначенихчастиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

3) коштів на реалізацію місцевих/регіональнихпрограм, щофінансуються з бюджетусільської ради;

4) об'єктів, видатки на якіпроводяться за рахуноккоштів бюджету розвиткуспеціального фонду бюджету сільської ради.

12. Церішеннянабираєчинності з 01 січня2023 року.

13. Додатки 1 –7до цьогорішення є йогоневід'ємноючастиною.

14. Забезпечитиоприлюдненняцьогорішення в десятиденний строк з дня йогоприйняттявідповідно до частиничетвертоїстатті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Контроль за виконаннямцьогорішенняпокласти на комісію з питаньфінансів, бюджету,планування, соціально-економічногорозвитку, інвестицій та міжнародногоспівробітництва. 

 

 

Сільський голова     Микола КАСЯНЧУК

 

 

Виконавець:  КУЧЕРУК

0994418858

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора