Доросинівська громада
Волинська область, Луцький район

Правила пожежноїбезпеки в агропромисловомукомплексіУкраїни

Дата: 14.07.2023 12:50
Кількість переглядів: 365

МЕНЮ

UK

home

Вхід

visibility

Побудовано на платформі

 

 

Правила пожежноїбезпеки в агропромисловомукомплексіУкраїни

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МіністерствааграрноїполітикиУкраїни,

МіністерстваУкраїни з питаньнадзвичайних

ситуацій та у справахзахистунаселення

віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи

від 04.12.2006 N 730/770

 

Зареєстровано в МіністерствіюстиціїУкраїни

5 квітня 2007 р. за N 313/13580

 

 

 

 

ПРАВИЛА

пожежноїбезпеки в агропромисловомукомплексіУкраїни (Витяг)

1. Галузьзастосування

     Дія Правилпожежноїбезпеки в агропромисловомукомплексіУкраїни (далі - Правил) поширюється на обєктиагропромислового комплексу (далі - АПК), щоексплуатуються, будуються, реконсруюються, технічнопереоснащуються і розширюються.

     Вимоги Правил є обов'язковими для виконанняюридичними та фізичними особами у сферіагропромислового комплексу України.

8. Обєктивиробництва і зберіганняпродукції

8.1. Збираннязернових

     8.1.1. До початкузбиранняврожаю вся збиральнатехніка, агрегати та автомобіліповиннімативідрегульованісистемиживлення, змащення, охолодження, запалювання, а також бути оснащенимисправнимиіскрогасниками, обладнанимипервиннимизасобамипожежогасіння (комбайни і трактори - двомавогнегасниками, двомаштиковими лопатами, двомамітлами; автомобілі - вогнегасником та штиковою лопатою). Трактористи, комбайнери, їхпомічники та інші особи, задіяні на роботах по збираннюврожаю, повинні пройти протипожежнийінструктаж.

    8.1.2. Корпусикомбайнівповинні бути оснащенізаземлювальнимметалевимланцюгом, якийторкаєтьсяземлі.

     8.1.3. Збиральнутехнікунеобхідно регулярно перевіряти на щільністьз'єднаннявихлопної труби з патрубком випускногоколектора та колектора з блоком двигуна. У разіпоявиознакпробивання прокладок роботу слідприпинити до їхзаміни.

     8.1.5. Забороняєтьсясіятиколосовікультури на смугахвідчуженнязалізниць та шосейнихдоріг. Копиціскошеної на цихсмугах трави необхіднорозташовувати не ближче 30 м відхлібнихмасивів.

     8.1.6. Перед дозріваннямколосових (у періодвосковоїстиглості) хлібні поля в місцяхприляганняїх до лісових та торф'янихмасивів, степовоїсмуги, автомобільнихшляхів та залізницьмають бути обкошені (з прибираннямскошеного) і оборанісмугою не менше 4 м завширшки.

     8.1.7. У періодвосковоїстиглостізбіжжя перед косовицею хлібнімасивинеобхідно розбити на ділянкиплощею не більше 50 га. Міжділянкамислідробити прокоси не менше 8 м завширшки. Скошенийхліб з прокосівпотрібнонегайноприбирати. Посерединіпрокосівробиться проорана смуга не менше 4 м завширшки.

     8.1.9. Безпосередньо на хлібномумасивіплощеюпонад 25 га, з якогозбираєтьсяврожай, необхідноматинапоготові трактор з плугом на випадокпожежі.

     У разігрупового методу збираннядо складузбирально-транспортнихзагонівнеобхідновключатиспеціалізованіавтомобілі з насосами (авторідинорозкидачі, водороздавачі та ін.), пристосовані для гасінняпожежзернових.

    8.1.10. Зернотоки слідрозміщувативідбудинків та споруд не ближче 50 м, а відхлібнихмасивів - не ближче 100 м.  Майданчик для току повинен бути очищений відрослинного покрову.

Стоянки туристів, пасікидопускаєтьсярозміщувати не ближче 100 м відхлібнихмасивів. Полювання у хлібнихмасивах та поблизу них забороняється.

     8.1.11. Трактори, комбайни та іншісамохіднімашини, обладнаніелектричним пуском двигуна, повиннімативимикач для відключенняакумуляторавідспоживача струму.  Клеми  акумулятора, стартера дистанційногоелектромагнітногопускача та генератора повинні бути захищенівідпотрапляння на них струмопровіднихпредметів, їхелектропроводка повинна бути справною і надійнозакріпленою.

     8.1.12. Радіаторидвигунів, вали бітерів, соломонабивачів, транспортерів, підбирачів, шнеки та іншівузли й деталізбиральних машин повиннісвоєчасноочищуватисьвід пилу, соломи та зерна.

     8.1.13. У польовихумовахзаправлятипаливомзбиральнутехнікупотрібно за межами поля (не ближче 30 м) паливозаправниками, коли заглушенідвигуни.

     8.1.14. У місцяхзберіганнясільськогосподарської та іншоїтехніки, щовикористовуєтьсяпід час збиранняврожаю, у приміщенняхремонтнихмайстереньповиннідотримуватисяпротипожежнихвимог, викладених у розділі 9.7 цих Правил.

     У разітимчасовогозберігання (стоянок) тракторів, комбайнів, автомобілів та іншихсамохідних машин у польовихумовахнеобхіднорозміщувати  їх на очищенихвідстерні та сухої трави майданчиках, віддаленихвідскирт  соломи, сіна, токів, хлібнихмасивів на відстані не менше 100 м, а відбудинків - не менше 50 м. Цімайданчикимають бути оборанісмугою не менше 4 м завширшки.

Ремонт збиральних машин і агрегатів за потреби допускається не ближче 30 м відхлібнихмасивів та іншихпосівів.

     8.1.15. У періодзбираннязабороняєтьсяспалюваннястерні, післяжнивнихзалишків та розведеннябагать на полях.

     8.1.16. Не дозволяється:

     - робота тракторів, самохіднихшасі, автомобілів та іншоїзбиральноїтехніки без капотівабо з відкритими капотами (для запобіганняпотрапляннюсоломи на випускнийколектордвигуна). На комбайнах та інших машинах з двигунамивнутрішньогозгоряння, які не маютькапотів, випускнийколектор повинен бути захищенийметалевим щитком, щозакриваєйоговздовжусієїдовжинизверху та збоку;

     - застосуванняпаяльних ламп для випалювання пилу в радіаторахдвигунів;

     - заправляннязбиральноїтехніки в хлібнихмасивах;

     - заправляння машин у нічний час у польовихумовах.

 

8.2. Заготівля, зберіганнягрубихкормів. Скиртування

     8.2.1. Стоянка автомобілів, тракторів та іншихтранспортнихзасобів на територіїскладівгрубихкормівзабороняється.

     8.2.2. Під час роботи трактора з тросово - рамочною волокушею її трос аболанцюг повинен бути такоїдовжини, щоб солома знаходилася на відстані не ближче 5 м від трактора. На гаку троса слідустановлюватиобмежувач, якийперешкоджаєковзаннюкільця по тросу.

     Під час роботи трактора в агрегатіізскиртоукладникомвипускнийколектор та випускна труба двигунаповинні бути захищенівідпотрапляннясоломи і перебуватипідпостійнимнаглядом.

     8.2.3. Трактори та автомобілі, щопрацюють на механічномунавантаженні і на транспортуваннісоломи та сіна, необхіднообладнатиіскрогасниками.

     Для запобіганнязагоряннямкорміввідбезпосередньогозіткнення з вихлопними трубами, колекторамиабоглушникамиавтомобілі та трактори - тягачі, зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах, не повинніпід'їжджати до скирт, штабелівближче 3 м.

     8.2.4. Під час навантаженнякормівбезпосередньо в кузов автомобіляйогодвигунмаєбути  заглушений. Перед виїздомслідретельнооглянутимісце стоянки і прибрати солому, сінопоблизувихлопної труби.

     8.2.5. Площаосновиоднієїскирти не повинна перевищувати 300 кв.м, а штабеля пресованогосіначисоломи - 500 кв.м.

     Біля штабеля пресованогосіначисоломинеобхідномати два гаки завдовжки не меншевисоти штабеля.

     Скирти на відстані 5 м відосновиповинні бути оборанізахиснимисмугами не менше 4 м завширшки.

     8.2.6. Протипожежнірозривиміжскиртами, штабелями мають бути не менше 20 м.

     Відстаньвідскирт, штабелівгрубихкормів повинна бути не менше 15 м до лінійелектропередач,  20 м - до доріг, 50 м - до будинків та споруд.

     8.2.7. Скирти, штабелідозволяєтьсярозташовувати  попарно, при цьомурозривиміжскиртами, штабелями в однійпарімають бути не менше 6 м, а міжсусідніми парами - не менше 30 м. Протипожежнірозривиміждвома парами повинні бути прооранісмугою не менше 4 м завширшки на відстані 5 м відосновискирти, штабеля.

     8.2.8. Сінонеобхідноскладувати в конічнікопиціабопіднавіси з вологістю, яка відповідає ДСТУ 4674:2006.

     Розривиміжкопицями з сіном, щомаєпідвищенувологість, повинністановити не менше 20 м. У копицяхсіна з підвищеноювологістю, схильного до самозагоряння, необхідновпродовж 60 днівпісляскиртуванняздійснюватитемпературний контроль за допомогоюртутнихтермометрів, яківставляють у металеві труби і розміщають у копиці на різнійглибині. Якщо температура перевищує 50 град.С, копицюслідрозібрати та просушити.

      8.2.9. Площавідсіківбудівель (навісів) для зберіганнягрубихкормівміжпротипожежнимистінами не повинна перевищувати 1000 кв.м, а кількістькормів - 200 тонн.

      8.2.10. Вбудовані (прибудовані) приміщення, де зберігається запас грубихкормів, маєвідокремлюватисьвідбудівель ферм протипожежними перегородками 1-го типу й перекриттями 3-го типу з урахуванням  підпункту  8.6.1 цих Правил. Прибудованічивбудованіприміщенняповиннімативиходибезпосередньоназовні.

      8.2.11. Штучнесушіннясіна повинно здійснюватися агрегатами (установками) заводськоговиготовлення.

      Під час досушуваннягрубихкормів у закритихприміщенняхвентиляторимаютьвстановлюватисяіззовнішнього боку будинків (споруд) на відстані не менше 1 м від негорючих стін (перегородок), не ближче 2 м відогороджувальних  конструкцій, виконаних з матеріалівгрупгорючості Г1, Г2, та не ближче 2,5 м відогороджувальнихконструкцій з матеріалівгрупгорючості  груп Г3, Г4. Повітроводимають бути виконані з негорючих матеріалів.

     Місцявстановленнявентиляторівповинні бути огороджені. Повітрозабірнийотвір вентилятора необхіднозахищативідпотрапляння горючих матеріалів (сіна, соломитощо) металевоюсіткою з чарунками не більше 25 мм х 25 мм.

     8.2.12. Пусковаелектроапаратура повинна знаходитись у місцях, щодозволяютьспостерігати за процесом запуску вентиляторів, на окреморозташованійопорі і на відстані не менше 5 м відбудинків (споруд).

      Під час досушуваннягрубихкормівпіднавісом (у скирті) вентилятор повинен установлюватися на відстані не менше 2,5 м віднавісу (скирти). Провід (кабель), який живить електродвигун, необхіднопрокладатипід землею. Повітровід повинен бути виконаний з негорючогоматеріалу.

      8.2.13. На закритих складах (навісах) грубихкормівзагальнийелектричнийвимикач повинен розміщуватися поза будівлями (навісами) на негорючійстіні, а для будинків (навісів) з горючих матеріалів - на окреморозташованійопорі і бути вміщеним у шафуабонішу, якіпіслязакінченняробітпломбуються.

     Установленняелектровимикачівусерединіскладів (навісів) не дозволяється.

     8.2.14. Місцяпостійногоскладуваннягрубихкормівмають бути огороджені та обладнаніблискавкозахистом.

 

8.3. Зерносклади, зерносушарні

     8.3.1. Щороку перед початком збиранняврожаюзерносклади та зерносушарніповинніперевірятисякерівником (власником) ОАПК на відповідністьвимогампожежноїбезпеки. Виявленінедолікищодоїхпротипожежного стану необхідноусуватидо початкусушіння та приймання зерна.

     8.3.2. Зерноскладислідрозміщувати в окреморозташованихбудівлях. Ворота в них повиннівідчинятисяназовні й нічим не захаращуватися.

     8.3.3. У разізавантаженняскладівзерновимнасипомвідстаньвід верху насипу до горючих конструкційпокриття, а такожсвітильників та електропроводівмає бути не менше 0,5 м.

У місцяхтранспортування зерна через отвори в протипожежнихперешкодахслідустановлюватизахисніпристрої (протипожежніклапани та ін.).

     8.3.4. Під час експлуатаціїзерноскладів та зерносушарень не дозволяється:

     - зберігативкупііз зерном небезпечні в пожежномувідношенніматеріали, а також будь-яке устаткування;

     - застосовувативсерединіскладськихприміщеньзерноочисні та іншімашини з двигунамивнутрішньогозгоряння;

     - застосовуватиелектропобутові та саморобніелектронагрівальніприлади;

     - працювати на пересувнихмеханізмах,  колизачинені ворота з обохбоків складу;

     - засипати зерно вищерівнятранспортерноїстрічки і допускатитертястрічки об конструкції транспортера;

     - розпалюватисушарки, якіпрацюють на твердому паливі, за допомогою ЛЗР та ГР, а ті, щопрацюють на рідкомупаливі, - за допомогоюсмолоскипів;

     - залишати без наглядузерносушарки, щопрацюють;

     - працювати на сушарках з несправними: приладами контролю температури і автоматики відключенняподаванняпалива в разізгасання факела в топці; системою електрозапалювання.

      8.3.5. Відстаньміж складом зерна та пересувнимсушильним агрегатом має бути не менше 10 м.

       8.3.6. Будова топок сушарок повинна унеможливлювативилітанняіскор. Димові труби слідобладнуватиіскрогасниками, а в місцяхїхпроходження через горючіконструкціїпотрібновлаштовувативідповідні за розмірамипротипожежнівідступи (розділки).

     8.3.7. Сушильна камера сушарок шахтного та жалюзійноготипів повинна заповнюватися зерном таким чином, щобнад  ушильними коробами абожалюзямибув шар зерна не менше 0,4 м завтовшки.

     8.3.8. Сушильніагрегати, якіпрацюють на рідкомупаливі, повинні бути обладнаніприладами контролю теплоносія та автоматики безпеки, щозабезпечуютьвідключенняподаванняпалива в разізгасання факела в топці, підвищеннятемператури та падіннятискуповітря перед форсункою.

     8.3.9. Під час роботисушарки повинен здійснюватися контроль за температурою зерна шляхом відбирання проб кожнідвігодини.

     8.3.10. Для запобіганняутвореннюзастійнихділянокочищеннязавантажувально - розвантажувальнихмеханізмівсушаркивід  пилу  та зерна необхіднопроводити через кожну добу.

     8.3.11. Під час вентилювання зерна в зерноскладах вентиляторислідустановлювати на відстані не менше 2 м відстін з матеріалівгрупгорючості Г1, Г2 та не ближче 2,5 м від  стін  з  матеріалівгрупгорючості Г3, Г4. Повітроводимаютьвиготовлятися з негорючих матеріалів.

     8.3.12. Дерев'яніконструкції (опори, галереїтощо) всерединізерноскладів, очисних та робочихбаштповинні бути обробленівогнезахисноюречовиною.

 

8.6. Тваринницькі та птахівницькібудівлі і споруди

     8.6.1. Приміщення у тваринницьких та птахівницьких фермах, призначені для розміщення вакуум - насосів з двигунамивнутрішньогозгоряння, електрокалориферів, теплогенераторів та іншихнебезпечних у пожежномувідношенніагрегатів (установок), склади для  зберігання запасу грубихкормів, прибудовані до цихбудинківабовбудовані в них, повиннівідділятисявідприміщень для утриманняхудоби, іншихтварин та птиціпротипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу, а такожматиокремівиходибезпосередньоназовні.

     Улаштуванняотворів у зазначенихпротипожежних перегородках та перекриттях не допускається, за виняткомвиходів з приміщень для зберігання поточного запасу грубихкормів та підстилки, захищенихпротипожежнимидверима 2-го типу і обладнанихпристроями для самозачинення.

 

9. Вимогипожежноїбезпеки для складськогогосподарства

 9.7. Об'єктизберіганнямобільних машин

     9.7.1. Мобільнімашинизберігаються у приміщеннях, піднавісамиабо на спеціальнихмайданчиках і розміщуютьсявідповіднодо  вимог  будівельних  норм  та  норм технологічногопроектування таких об'єктів.

     9.7.2. Для приміщень та майданчиківіззберіганнямпонад 25 одиницьнеобхіднорозроблятиспеціальний план розміщеннятранспортнихзасобів з описаннямчерговості та порядку евакуації в разівиникненняпожежі.

     9.7.3. Місцязберіганнямобільних машин слідзабезпечитибуксирними тросами та штангами з розрахунку один трос (штанга)  на 10 одиницьтехніки.

     9.7.4. Над приміщеннями, де розташованігаражі, не допускаєтьсярозміщуватиприміщення з масовимперебуванням людей.

     9.7.5. Приміщення для обслуговуванняавтомобілів (за виняткомприміщень для миття й прибирання) слідвідділятипротипожежними перегородками відприміщень для зберіганняавтомобілів.

     9.7.6. Під горючими (дерев'яними) навісамидозволяєтьсязберігати не більше 20 автомашин.

     9.7.7. У приміщеннях, піднавісами та на відкритихмайданчиках, де зберігається транспорт, не дозволяється:

     - захаращувативиїзні ворота і проїзди;

     - залишатиавтомобілі на стоянці з увімкненимзапалюванням;

     - установлювати на загальних стоянках транспортнізасоби для перевезення ЛЗР та ГР, а також горючих газів;

     - установлюватитранспортнізасоби в кількості, яка перевищує норму, порушувати план їхрозміщення, зменшуватинормативнувідстаньміж ними, а також - від них до конструктивнихелементівбудинків (споруд);

     - проводитиковальські, термічні, зварювальні, малярні й деревооздоблювальніроботи, а такожпромивання деталей з використанням  ЛЗР та ГР (ціроботиповинніздійснюватися у відповіднихмайстерняхоб'єкта);

     - триматитранспортнізасоби з відкритими горловинами паливнихбаків, а такождопускативитіканняпального і масла;

     - заправлятитранспортнізасобипальним та зливати з них паливо (ціроботислідвиконувати на заправномупункті);

     - зберігати тару з-підпального, а такожпальне і масла;

     - підзаряджатиакумуляторибезпосередньо на транспортнихзасобах;

     - підігріватидвигунивідкритим вогнем (смолоскипами, паяльними лампами тощо);

     - користуватисявідкритим вогнем для освітлення;

    - залишати в транспортнихзасобахпромасленіобтиральніматеріали та спецодягпіслязакінченняроботи;

      - ставити на зберігання транспорт з несправною електропроводкою та з увімкненимвимикачем "маси" (де такий є), несправною пневматичною системою гальмування;

     - подавати за несправноїпаливноїсистеми бензин до карбюратора безпосередньо з резервуара через шланг абоіншим способом;

     - допускатинакопичення на двигуні та йогокартерібруду й масла.

     9.7.8. З оглядових ям необхідновлаштовувати не менше 2 виходів. Виходи з оглядових ям не слідперекриватитранспортнимизасобами. Післязакінченняроботиоглядовіканавислідочищативідпромасленогоганчір'я, розлитих ЛЗР та ГР.

     Забороняєтьсявлаштуванняоглядових ям у гаражах для зберіганняавтомобілів на газовому паливі.

     9.7.9. Автоцистерни, призначені для перевезення ЛЗР та ГР, повиннізберігатися в одноповерховихбудівлях, ізольованихвідіншихприміщеньпротипожежнимистінами 2-го типу, або на спеціальнопризначених для цієї мети відкритихмайданчиках.

     Автомобілі - цистерни і спеціальнообладнаніавтомобілі, призначені для перевезеннянебезпечнихвантажів, ЛЗР та ГР, повинніматинадійнезаземлення, вимикачі для відключенняакумуляторноїбатареїавтомобіля - не меншедвохвогнегасників, покривало з повстіабонегорючоготеплоізоляційногоматеріалу, пісочницюіз сухим піском, лопату. Вихлопні  труби в них слідвивестипідрадіатор і перевіритисправністьіскрогасників.

Перший заступник начальника Держпожбезпеки МНС України                                   І.Я.КРіСА

Заступник директора Департаменту інженерно-технічного

забезпеченняміністерствааграрноїполітикиУкраїни                                                     П.В.ГРИНЬКО

2022 © Усі права захищено

Слідкуйте за новинами

Побудовано на платформі

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора